ข่าวสารทุน


ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ชี้แจงกรอบวิจัย สวก.63"

             ด้วย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีพันธกิจในการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยเกษตร ซึ่งผลจากการวิจัยสามาร...

อ่านต่อ

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากงบประมาณมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
        1. ประเภททุนนักวิจัยใหม่ (โครงการละไม่เกิน 100,000 บาท)
        2. ประเภททุนพัฒนานักวิจัย (โครงการละไม่เ...

อ่านต่อ

ขอแจ้งการเตรียมเอกสารประกอบการส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจัย งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม และงบมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562

       ตามที่ นักวิจัยได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนโครงการวิจัย จากงบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมและงบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นั้น
ส่วนบริการงานวิจัย ขอเรียนแจ้งกำหนดการส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจัย และการเตรียมเอกสารประกอบการส่งรายงานความก้าวหน้างานวิ...

อ่านต่อ

เปิดรับข้อเสนอโครงการงบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (งบแผ่นดิน) ประจำปี งบประมาณ 2563

     ตามที่ สำนักงบประมาณ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้กำหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อจัดทำคำขอรับงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวั...

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้การบริหารโครงการวิจัยในประเด็นการลด ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย : ประเด็นสุขภาพชนชาติพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2561

          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้อนุมัติทุนสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย กลุ่มเรื่อง การลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย : ประเด็นสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้แก่ศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยสุขภาพชาติพันธุ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิ...

อ่านต่อ

กำลังแสดงหน้า 1 จากทั้งหมด 13 หน้า

หน้า 1   2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13   ถัดไป | หน้าสุดท้าย