ขอแจ้งการเตรียมเอกสารประกอบการส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจัย งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม และงบมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562       ตามที่ นักวิจัยได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนโครงการวิจัย จากงบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมและงบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นั้น
ส่วนบริการงานวิจัย ขอเรียนแจ้งกำหนดการส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจัย และการเตรียมเอกสารประกอบการส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยพิจารณารับรอง และใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 ดังนี้

           1. รายงานความก้าวหน้างานวิจัย 1 เล่ม 

           2. รายงานการใช้จ่ายเงิน 1 ฉบับ

           3. เอกสารประกอบการโอนเงินงวด 2 เข้าบัญชีธนาคาร ได้แก่

                 3.1  สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

                 3.2  ใบแสดงความจำนงโอนเงินเข้าบัญชี

                 3.3  ใบสำคัญรับเงิน

                 3.4  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

             4. บันทึกข้อความนำส่งรายงานความก้าวหน้า

             5. ใบขอเบิกจ่ายเงินค่าตอนแทน/ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัยรายเดือน

             6. กรอกผลการดำเนินงานในระบบ NRMS.(สำหรับงบบูรณาการวิจัยฯ)

กรณีมีผู้ช่วยวิจัย(รายเดือนเต็มเวลา) และ หัวหน้าโครงการวิจัยมีความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินให้แก่ผู้ช่วยวิจัย ให้ส่งเอกสารของผู้ช่วยวิจัยเพิ่มเติมดังนี้

5.1 ใบแสดงความจำนงโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ช่วยวิจัย

5.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงนามรับรองแล้ว

5.3 สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินเข้า

5.4 หากผู้ช่วยนักวิจัยคนดังกล่าวไม่มีรายได้ประจำจากแหล่งอื่น และมีความประสงค์ไม่ต้องการให้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ของผู้ช่วยวิจัย ให้หัวหน้าโครงการแนบ หนังสือบันทึกข้อความรับรองเงินรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ของผู้ช่วยวิจัย ด้วย

5.5 หากไม่มีบันทึกข้อความรับรองรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ของผู้ช่วยวิจัย จักถือว่าผู้ช่วยวิจัยคนดังกล่าวเข้าเกณฑ์ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 1%

 

กรณีเป็นชุดโครงการวิจัย  หัวหน้าชุดโครงการต้องรายงานผลการดำเนินงานของโครงการย่อยภายใต้ชุดทุกโครงการ โดยให้รวมเป็น 1 เล่มต่อ 1 ชุดโครงการ

 

             ส่วนบริการงานวิจัย จึงขอเรียนแจ้งหัวหน้าโครงการวิจัย เพื่อดำเนินการจัดส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจัย และเอกสารต่าง ๆ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2562

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

บันทึกข้อความนำส่ง รายงานความก้าวหน้า
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้างานวิจัย
แบบรายงานการใช้จ่ายเงิน
แบบแจ้งความจำนงโอนเงินเข้าบัญชี
ใบสำคัญรับเงิน
แบบฟอร์ม ใบขอเบิกค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย รายเดือน
แบบฟอร์ม บันทึกรับรองรายได้ไม่ถึงเกณฑ์หักภาษีของผู้ช่วยวิจัย
บันทึก ขอขยายส่งความก้าวหน้า

 

ประกาศข่าวนี้เมื่อ : วันพุธที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562