ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ชี้แจงกรอบวิจัย สวก.63"             ด้วย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีพันธกิจในการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยเกษตร ซึ่งผลจากการวิจัยสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ และเชิงนโยบาย โดยในปีงบประมาณ 2563 สวก. ได้กำหนดกรอบการวิจัยที่จะสนับสนุนทุนวิจัยจำนวน 7 คลัสเตอร์ ดังนี้
1. ข้าว
2. ปาล์มน้ำมัน
3. อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและการค้า
4. สมุนไพรไทย
5. พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ)
6. สัตว์เศรฐกิจ
7. การบริหารจัดการน้ำ
โดยมีกำหนดเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 
          ส่วนบริการงานวิจัย จึงเรียนประชาสัมพันธ์มายังคณาจารย์ นักวิจัย ที่สนใจขอรับการพิจารณาการสนับสนุนทุนวิจัย ดังกล่าว สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม https://forms.gle/QvhncmLDRRufZs8T9

 

 

ประกาศข่าวนี้เมื่อ : วันอังคารที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562