เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากงบประมาณมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
        1. ประเภททุนนักวิจัยใหม่ (โครงการละไม่เกิน 100,000 บาท)
        2. ประเภททุนพัฒนานักวิจัย (โครงการละไม่เกิน 200,000 บาท)
        3. ประเภททุนสนับสนุนงานวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (โครงการละไม่เกิน 300,000 บาท)
โดยจะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ในระหว่างวันที่ 24 เมษายน -31 พฤษภาคม 2562  ส่วนบริการงานวิจัย จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์มายังคณาจารย์และนักวิจัยทุกท่าน ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด และมีความประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนฯ โปรดทราบและดำเนินตามขั้นตอน ดังนี้
         1. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยของแต่ละประเภททุน ตามแบบฟอร์ม RS-1 โดยคณะผู้ร่วมวิจัยทุกคนร่วมลงนาม และนำเสนอต่อคณะกรรมการวิจัยประจำสำนักวิชา เพื่อพิจารณากลั่นกรองขั้นต้น และให้ความเห็นชอบ พร้อมแบบฟอร์ม Checklist ข้อเสนอโครงการวิจัย และสำนักวิชาดำเนินการจัดส่งให้ส่วนบริการงานวิจัยได้ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน -31 พฤษภาคม 2562     
          2. ผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการวิจัยสามารถเข้ากรอกข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น และแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากข้อที่ 1. ในระบบ DRMS. ได้ตั้งแต่ วันที่ 24 เมษายน - 10 มิถุนายน 2562
          3.ผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการวิจัยจัดเตรียมนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบ Power Point ต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ระหว่างวันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2562
         ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด เอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิทินขั้นตอนการขอรับทุนฯ ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1_j3_BqtJoIFddINtb46mC-rq-t-5Zvsu
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณรัตน์ติการณ์, คุณอนิรุต 6358

 

 

ประกาศข่าวนี้เมื่อ : วันอังคารที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562