กลุ่มวิจัยเครื่องสำอางสมุนไพร และเวชสำอาง
(Phytocosmetics and Cosmeceuticals)

วัตถุประสงค์การจัดตั้งกลุ่มวิจัย
 1. เพื่อวิจัยและพัฒนาสมุนไพรที่มีศักยภาพต่อการประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง และเวชสำอาง ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้
 2. เพื่อผลิตผลงานวิจัย สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และเวชสำอางต้นแบบที่มีส่วนผสมของสมุนไพร
 3. เพื่อการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านเครื่องสำอางสมุนไพรและเวชสำอาง
 4. เพื่อการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในด้านเครื่องสำอางแลเวชสำอาง
 5. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับสถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงภาคอุตสาหกรรม

เป้าหมายของกลุ่มวิจัย
     ปัจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้อย่างสูงให้กับประเทศไทย และมีความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเครื่องสำอางที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันเป็นกลุ่มของเครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบของพืชสมุนไพร รวมถึงสารสกัดจากธรรมชาติ ส่งผลให้มีการวิจัยและพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยอย่างแพร่หลาย ประกอบกับประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายทางชีวภาพ สมุนไพรและวัตถุดิบจากธรรมชาติหลายชนิด ที่มีศักยภาพต่อการนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอาง ซึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในกลุ่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมในประเทศหรือในระดับสากล
     ดังนั้น กลุ่มวิจัยฯ นี้ จึงจัดตั้งขึ้นเพื่อต้องการทำการศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่า รวมทั้งต่อยอดองค์ความรู้ ทักษะ รวมถึงนำเทคโนโลยีต่างๆ ด้านเครื่องสำอาง ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีคุณภาพ รวมถึงสามารถเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ ด้วยการเผยแพร่ผลงานในรูปแบบของบทความวิจัย บทความวิชาการ และสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในรูปแบบอื่นๆ นอกจากนี้ ยังเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาเครื่องสำอางและเวชสำอาง ตลอดจนการสร้างเครือข่ายในเชิงวิชาการกับสถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงภาคอุตสาหกรรม

หัวหน้ากลุ่มวิจัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
สมาชิกที่ร่วมในกลุ่มวิจัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 • อาจารย์ ดร.ภักวดี ไชยกุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 • อาจารย์ ดร.นภัตสร กุมาร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 • อาจารย์ ดร.ถวนันท์ ศรีพิสุทธิ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 • อาจารย์เศฐินี จันทร์ภิรมย์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 • อาจารย์วรัฏฐยา กาศสกุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

 

วิจัย
Research Menu
รางวัล/ผลงานวิจัยเด่น
โครงการวิจัย
ทำเนียบนักวิจัย
เว็บไซต์ส่วนบริการงานวิจัย

 

 
   
   

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทร : 0-5391-6011