ทำเนียบนักวิจัย

อาจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
  ระดับปริญญาตรี 2542 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
       
  ระดับปริญญาโท 2544 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีอินทรีย์)   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
       
  ระดับปริญญาเอก 2549 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีอินทรีย์)   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 

เคมีอินทรีย์  และสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  (Natural Products)       

Organic chemistry and Natural Products


ลำดับที่
โครงการวิจัย
สำนักวิชา
ปี
1
องค์ประกอบทางเคมีของชุมเห็ดเทศ ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย ฤทธิ์ต้านมะเร็ง และฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2557
2
องค์ประกอบทางเคมีจากรากกวาวเครือดำ (Mucuna macrocarpa Wallich)
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2551
3
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากชา (Camellia sinensis)
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2550
รวมทั้งหมด 3เรคคอร์ด 1หน้า : 1  

วิจัย
Research Menu
รางวัล/ผลงานวิจัยเด่น
โครงการวิจัย
ทำเนียบนักวิจัย
เว็บไซต์ส่วนบริการงานวิจัย

 

 
   
   

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทร : 0-5391-6011