ทำเนียบนักวิจัย

อาจารย์ ดร.สมฤดี นิลทอง
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
  ระดับปริญญาตรี 2000 B.S., Biology   Kasetsart University
       
  ระดับปริญญาโท 2003 M.Sc., Genetics   Kasetsart University
       
  ระดับปริญญาเอก 2011 Ph.D., Agronomy   University of Nebraska-Lincoln, US

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 
  • Genetics
  • Plant Genetics
  • Molecular Biology and DNA Technology
  • Plant Biotechnology

ลำดับที่
โครงการวิจัย
สำนักวิชา
ปี
1
การจัดจำแนกสายพันธุ์ข้าวไร่ที่เพาะปลูกในจังหวัดเชียงรายด้วยเครื่องหมายโมเลกุล
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2558
รวมทั้งหมด 1เรคคอร์ด 1หน้า : 1  

วิจัย
Research Menu
รางวัล/ผลงานวิจัยเด่น
โครงการวิจัย
ทำเนียบนักวิจัย
เว็บไซต์ส่วนบริการงานวิจัย

 

 
   
   

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทร : 0-5391-6011