ทำเนียบนักวิจัย

อาจารย์ ดร.ปิยะนุช ศิริวัฒน์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
  ระดับปริญญาตรี 1998 Bachelor of Education in Mathematics (Mathematics)   Chiang Mai University
       
  ระดับปริญญาโท 2001 Master of Science in Mathematics (Applied Mathematics)   Chiang Mai University
       
  ระดับปริญญาเอก 2008 Doctor of Philosophy (Applied Mathematics)   Suranaree University of Technology

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 

Applications of Group Analysis; Invariant Solutions of The Special Model of Fluids; Group Classification


ลำดับที่
โครงการวิจัย
สำนักวิชา
ปี
1
การจำแนกประเภทของกลุ่มของสมการของไหลหนึ่งมิติซึ่งมีความเฉื่อยภายในซึ่งมีเอนโทรปี
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2556
รวมทั้งหมด 1เรคคอร์ด 1หน้า : 1  

วิจัย
Research Menu
รางวัล/ผลงานวิจัยเด่น
โครงการวิจัย
ทำเนียบนักวิจัย
เว็บไซต์ส่วนบริการงานวิจัย

 

 
   
   

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทร : 0-5391-6011