ทำเนียบนักวิจัย

อาจารย์ ดร. พัชรา ปัญญามูลวงษา
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
  ระดับปริญญาตรี 1999 B.Sc., Chemistry   Chiang Mai University
       
  ระดับปริญญาโท 2001 M.Sc., Chemistry   Chiang Mai University
       
  ระดับปริญญาเอก 2007 Ph.D., Polymer Science   Aston University

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 

Polymer chemistry; Polymeric biomaterials; Surface chemistry; Responsive surface active polymers; Lipid membranes and bilayer; Drug delivery systems; Therapeutic contact lenses; Polymer blends and composites; Natural polymers


ลำดับที่
โครงการวิจัย
สำนักวิชา
ปี
1
ซิลค์ไฮโดรเจลไฟโบรอินที่มีโครงสร้างแบบเชื่อมขวางสำหรับการควบคุมการปลดปล่อยตัวยาธรรมชาติแอลฟา-แมงโกสทิน
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2558
2
ซิลค์ไฮโดรเจลไฟโบรอินที่มีโครงสร้างแบบเชื่อมขวางสำหรับการควบคุมการปลดปล่อยตัวยาธรรมชาติแอลฟา-แมงโกสทิน
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2557
รวมทั้งหมด 2เรคคอร์ด 1หน้า : 1  

วิจัย
Research Menu
รางวัล/ผลงานวิจัยเด่น
โครงการวิจัย
ทำเนียบนักวิจัย
เว็บไซต์ส่วนบริการงานวิจัย

 

 
   
   

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทร : 0-5391-6011