ทำเนียบนักวิจัย

อาจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
  ระดับปริญญาตรี 2546 B.A. (1st Class Honors) in Political Science   Chulalongkorn University, Thailand
       
  ระดับปริญญาโท 2549 M.A. (with Distinction) in Public Administration and Public Policy   University of York, UK
       
  ระดับปริญญาเอก 2554 Ph.D. in Industrial Environmental Economics   Lund University, Sweden

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 

Waste Management and Policy, Policy Transfer, Program Evaluation, Network Management, Behavioral Change, Organization Theory


ลำดับที่
โครงการวิจัย
สำนักวิชา
ปี
1
โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2557
รวมทั้งหมด 1เรคคอร์ด 1หน้า : 1  

วิจัย
Research Menu
รางวัล/ผลงานวิจัยเด่น
โครงการวิจัย
ทำเนียบนักวิจัย
เว็บไซต์ส่วนบริการงานวิจัย

 

 
   
   

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทร : 0-5391-6011