ทำเนียบนักวิจัย

อาจารย์ ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
  ระดับปริญญาตรี 2004 B.Sc., Industrial Chemistry   Chiang Mai University
       
  ระดับปริญญาโท   
       
  ระดับปริญญาเอก 2009 Ph.D., Polymer Science   The Petroleum and Petrochemical College, Chulalongkorn University

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 

Electrospinning of polymers; Polymers for biomedical applications; Drug/gene delivery systems; Wound dressing and tissue engineering


ลำดับที่
โครงการวิจัย
สำนักวิชา
ปี
1
วัสดุผสมซิลค์ไฟโบรอิน/เจลาตินที่มียา gentamicin sulfate สำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2558
2
ความเป็นไปได้ในการใช้วัสดุผสมพอลิแลคติค แอซิด-เซริซินที่มียาเจนตามิซิน ซัลเฟต สำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุโครงร่างกระดูกเทียม
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2557
รวมทั้งหมด 2เรคคอร์ด 1หน้า : 1  

วิจัย
Research Menu
รางวัล/ผลงานวิจัยเด่น
โครงการวิจัย
ทำเนียบนักวิจัย
เว็บไซต์ส่วนบริการงานวิจัย

 

 
   
   

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทร : 0-5391-6011