ทำเนียบนักวิจัย

อาจารย์ ดร.สุนิตา แจ่มยวง
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
  ระดับปริญญาตรี 2005 B.Sc., Biology   The University of Canterbury, New Zealand
       
  ระดับปริญญาโท 2007 PG.Dip.Sci., Microbiology   The University of Canterbury, New Zealand
       
  ระดับปริญญาเอก 2010 Ph.D., Microbiology   The University of Canterbury, New Zealand

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 

Wild mushroom cultivation, studies on secondary metabolites production from mushroom and fungi and microbial fermentation


ลำดับที่
โครงการวิจัย
สำนักวิชา
ปี
1
การศึกษาสารทุติยภูมิในเชื้อรากลุ่ม Ascomycetes
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2557
รวมทั้งหมด 1เรคคอร์ด 1หน้า : 1  

วิจัย
Research Menu
รางวัล/ผลงานวิจัยเด่น
โครงการวิจัย
ทำเนียบนักวิจัย
เว็บไซต์ส่วนบริการงานวิจัย

 

 
   
   

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทร : 0-5391-6011