ทำเนียบนักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ชูเกียรติโรจน์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
  ระดับปริญญาตรี 1994 BSc (First Class Hons.), Biology   Chiang Mai University, Thailand
       
  ระดับปริญญาโท   
       
  ระดับปริญญาเอก 1999 PhD, Biochemistry   University of Kent at Canterbury, UK

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 

 

 

 

 

Microbial Biotechnology

 

 • Industrial Microbiology
 •  

 • Microbial Physiology
 •  

 • Bacterial Diversity and Systematics
 •  

 • Advanced Biochemistry 

 • ลำดับที่
  โครงการวิจัย
  สำนักวิชา
  ปี
  1
  การตรวจสอบกิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอสในกระบวนการหมักถั่วเหลืองด้วย Bacillus subtilis TN51 และ Rhizopus oligosporus
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  2558
  รวมทั้งหมด 1เรคคอร์ด 1หน้า : 1  

  วิจัย
  Research Menu
  รางวัล/ผลงานวิจัยเด่น
  โครงการวิจัย
  ทำเนียบนักวิจัย
  เว็บไซต์ส่วนบริการงานวิจัย

   

   
     
     

  ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
  โทร : 0-5391-6011