ทำเนียบนักวิจัย

อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว

ประวัติด้านการศึกษา
  ระดับปริญญาตรี 2000 B.Sc. (Petrochemical and Polymeric Materials)   Silpakorn University, Nakorn Pathom, Thailand
       
  ระดับปริญญาโท 2002 M.Sc. (Polymer Science)   The Petroleum and Petrochemical College, Chulalongkorn University
       
  ระดับปริญญาเอก 2007 Ph.D. (Materials Science), Department of Materials   Queen Mary University of London, UK

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 

·       Cellulose (natural and man-made) fibres reinforced composites

·       Bacterial cellulose reinforced composites

·       Bio-based composites

·       Cellulose (natural and man-made) fibres reinforced composites

·       Bacterial cellulose reinforced composites

·       Bio-based composites


ลำดับที่
โครงการวิจัย
สำนักวิชา
ปี
1
วัสดุผสมเสริมแรงระดับนาโนสเกลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเตรียมจากเส้นใยนาโนเซลลูโลสซึ่งผลิตโดยแบคทีเรียและใช้เสริมแรงในพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2556
รวมทั้งหมด 1เรคคอร์ด 1หน้า : 1  

วิจัย
Research Menu
รางวัล/ผลงานวิจัยเด่น
โครงการวิจัย
ทำเนียบนักวิจัย
เว็บไซต์ส่วนบริการงานวิจัย

 

 
   
   

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทร : 0-5391-6011