ทำเนียบนักวิจัย

อาจารย์ ดร.พงษ์มณี ทองใบ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
  ระดับปริญญาตรี 2521 เกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
       
  ระดับปริญญาโท 2529 ภาควิชาปฐพีวิทยา    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
       
  ระดับปริญญาเอก 2537 Plant Sciences   Adelaide University, Australia

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 

- Agronomy & physiology of field crops & field-testing of transgenic plants;

- Plant Ecophysiology & abiotic stresses (nutritional, anoxic & oxidative);

- Micronutrients physiology: plant responses, uptake, efficiency mechanism & varietal screening, rhizosphere acquisitions, interaction with root disease;

- Chemistry of submerged soils &behavioursof heavy metal; quantify O2 status in rhizosphere (soil & solution);

- Integrated ecosystem assessment, participatory scenario for natural resource management (Working member of Millennium Ecosystem Assessments)

- National & international management & policies on sciences, agriculture & natural resources

- Agronomy & physiology of field crops & field-testing of transgenic plants;

- Plant Ecophysiology & abiotic stresses (nutritional, anoxic & oxidative);

- Micronutrients physiology: plant responses, uptake, efficiency mechanism & varietal screening, rhizosphere acquisitions, interaction with root disease;

- Chemistry of submerged soils &behavioursof heavy metal; quantify O2 status in rhizosphere (soil & solution);

- Integrated ecosystem assessment, participatory scenario for natural resource management (Working member of Millennium Ecosystem Assessments)

- National & international management & policies on sciences, agriculture & natural resources


ลำดับที่
โครงการวิจัย
สำนักวิชา
ปี
1
การรวบรวม ศึกษา และปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำต้นเตี้ยเหมาะกับการผลิตเป็นการค้า
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2553
รวมทั้งหมด 1เรคคอร์ด 1หน้า : 1  

วิจัย
Research Menu
รางวัล/ผลงานวิจัยเด่น
โครงการวิจัย
ทำเนียบนักวิจัย
เว็บไซต์ส่วนบริการงานวิจัย

 

 
   
   

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทร : 0-5391-6011