ทำเนียบนักวิจัย

อาจารย์ ดร.สุรีย์พร นนทชัยภูมิ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
  ระดับปริญญาตรี 2538 พฤกษศาสตร์    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       
  ระดับปริญญาโท 2543 Gene Science   Hiroshima University, Japan
       
  ระดับปริญญาเอก 2550 Department of Botany/School of Integrative Biology   University of Queensland (UQ), Australia

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 

 • Regulation of gene expression

 • Orchid mycorrhiza

- Botany


ลำดับที่
โครงการวิจัย
สำนักวิชา
ปี
1
การใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุลเพื่อระบุพันธุ์ของรองเท้านารีเหลืองปราจีน ระยะที่ 1
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2554
รวมทั้งหมด 1เรคคอร์ด 1หน้า : 1  

วิจัย
Research Menu
รางวัล/ผลงานวิจัยเด่น
โครงการวิจัย
ทำเนียบนักวิจัย
เว็บไซต์ส่วนบริการงานวิจัย

 

 
   
   

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทร : 0-5391-6011