ทำเนียบนักวิจัย

อาจารย์ ดร.อนันต์ อึ้งวณิชยพันธ์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
  ระดับปริญญาตรี 2540 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       
  ระดับปริญญาโท 2542 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       
  ระดับปริญญาเอก 2546 ดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์)   Heidelberg Universitat

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 

1.) ฟิสิกส์

2.) ดาราฟิสิกส์

3.) Computational Physics.

1.) Physics.

2.) Astrophysics

3.) Computational Physics.


ลำดับที่
โครงการวิจัย
สำนักวิชา
ปี
1
การศึกษาหาความสัมพันธ์ของสภาพภูมิศาสตร์และภูมิอากาศในไร่ชาต่อปริมาณผลผลิตชาอู่หลงในจังหวัดเชียงราย
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2
การศึกษาผลกระทบของปริมาณรังสีอุลตร้าไวโอเลตบีต่อปริมาณและคุณภาพชาอู่หลง ระยะที่ 1
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
3
การศึกษาผลกระทบของปริมาณรังสีอุลตร้าไวโอเลตบีต่อปริมาณและคุณภาพชาอู่หลง ระยะที่ 2
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
4
การพัฒนาเตาเผาเซรามิกประหยัดพลังงานสำหรับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
รวมทั้งหมด 4เรคคอร์ด 1หน้า : 1  

วิจัย
Research Menu
รางวัล/ผลงานวิจัยเด่น
โครงการวิจัย
ทำเนียบนักวิจัย
เว็บไซต์ส่วนบริการงานวิจัย

 

 
   
   

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทร : 0-5391-6011