ทำเนียบนักวิจัย

อาจารย์ ดร.พรรณรวี พรหมนารท
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
  ระดับปริญญาตรี 2539 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       
  ระดับปริญญาโท   
       
  ระดับปริญญาเอก 2545 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมี)   Birkbeck University of London

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 

Organometallic compounds; Spectroscopic characterizations; Metals in tea


ลำดับที่
โครงการวิจัย
สำนักวิชา
ปี
1
ผลของสภาวะในการชงชาต่อปริมาณอะลูมิเนียมและมังกานีสในชาเชียงราย
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2551
รวมทั้งหมด 1เรคคอร์ด 1หน้า : 1  

วิจัย
Research Menu
รางวัล/ผลงานวิจัยเด่น
โครงการวิจัย
ทำเนียบนักวิจัย
เว็บไซต์ส่วนบริการงานวิจัย

 

 
   
   

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทร : 0-5391-6011