ทำเนียบนักวิจัย

อาจารย์ ดร.พัชรีย์ พริบดีเวช
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
  ระดับปริญญาตรี 2544 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       
  ระดับปริญญาโท 2546 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       
  ระดับปริญญาเอก 2550 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เคมี)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 

การวิเคราะห์องค์ประกอบสารระเหยโดยใช้เทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรเมตรี

 Chemistry


ลำดับที่
โครงการวิจัย
สำนักวิชา
ปี
1
ผลของ Bacillus subtilis ต่อคุณภาพของน้ำมันหอมระเหยที่กลั่นจากต้นกฤษณา (Aquilaria crassna)
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2555
2
การสกัดและการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีในน้ำมันหอมระเหยจากใบชาสายพันธุ์ Camellia sinensis
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2552
รวมทั้งหมด 2เรคคอร์ด 1หน้า : 1  

วิจัย
Research Menu
รางวัล/ผลงานวิจัยเด่น
โครงการวิจัย
ทำเนียบนักวิจัย
เว็บไซต์ส่วนบริการงานวิจัย

 

 
   
   

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทร : 0-5391-6011