ทำเนียบนักวิจัย

อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
  ระดับปริญญาตรี 2539 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       
  ระดับปริญญาโท   
       
  ระดับปริญญาเอก 2544 DOCTOR OF PHILOSOPHY in MOLECULAR AND CELL BIOLOGY   University of Warwick

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 

ชีววิทยา และเซลล์โมเลกุล

MOLECULAR AND CELL BIOLOGY


ลำดับที่
โครงการวิจัย
สำนักวิชา
ปี
1
การศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของชาเชียงราย
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2550
รวมทั้งหมด 1เรคคอร์ด 1หน้า : 1  

วิจัย
Research Menu
รางวัล/ผลงานวิจัยเด่น
โครงการวิจัย
ทำเนียบนักวิจัย
เว็บไซต์ส่วนบริการงานวิจัย

 

 
   
   

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทร : 0-5391-6011