ทำเนียบนักวิจัย

อาจารย์ ดร.สยาม ภพลือชัย
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
  ระดับปริญญาตรี 2543 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       
  ระดับปริญญาโท 2547 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อนุพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรม)   มหาวิทยาลัยมหิดล
       
  ระดับปริญญาเอก 2553 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)    University of Newcastle upon Tyne

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 

เทคโนโลยีชีวภาพ, พันธุวิศวกรรม

Biotechnology, Genetic Engineering


ลำดับที่
โครงการวิจัย
สำนักวิชา
ปี
1
ผลของเอนไซม์สกัดจากอาหารเลี้ยง Bacillus subtilis TN51 และ Saccharomyces cereviceae ต่อปริมาณสารหอมระเหยในชา (Camellia sinensis)
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2557
2
การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของสับปะรดพันธุ์ภูแล นางแล และภูเก็ต โดยใช้วิธีอาร์เอพีดี
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2549
รวมทั้งหมด 2เรคคอร์ด 1หน้า : 1  

วิจัย
Research Menu
รางวัล/ผลงานวิจัยเด่น
โครงการวิจัย
ทำเนียบนักวิจัย
เว็บไซต์ส่วนบริการงานวิจัย

 

 
   
   

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทร : 0-5391-6011