ทำเนียบนักวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
  ระดับปริญญาตรี 2536 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
       
  ระดับปริญญาโท 2537 MASTER OF SCIENCE (Ceramic Engineering)   University of Leeds, U.K.
       
  ระดับปริญญาเอก 2541 DOCTOR OF PHILOSOPHY (Ceramic Engineering)   University of Leeds, U.K.

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 

- Preparation and Characterisation of Ceramic Materials esp electroceramic, and zirconia based materials

- Chemistry of Ceramic Materials

- Clay science


ลำดับที่
โครงการวิจัย
สำนักวิชา
ปี
1
การพัฒนาสมบัติของอิเล็คโทรไลต์สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชนิด SOFC
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2558
2
การเตรียมทังสเตนออกไซด์ที่เจือด้วยไททาเนียมสำหรับวัดแก๊สแอมโมเนียและเอธานอล
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2549
3
การศึกษาผลของการนำเถ้าแกลบมาใช้แทนควอทซ์ในเคลือบสำหรับผลิตภัณฑ์สโตนแวร์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2549
รวมทั้งหมด 3เรคคอร์ด 1หน้า : 1  

วิจัย
Research Menu
รางวัล/ผลงานวิจัยเด่น
โครงการวิจัย
ทำเนียบนักวิจัย
เว็บไซต์ส่วนบริการงานวิจัย

 

 
   
   

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทร : 0-5391-6011