ทำเนียบนักวิจัย

อาจารย์ธีรศักดิ์ บุญวัง
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ประวัติด้านการศึกษา
  ระดับปริญญาตรี 2543 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       
  ระดับปริญญาโท 2550 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       
  ระดับปริญญาเอก   

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 

วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ


ลำดับที่
โครงการวิจัย
สำนักวิชา
ปี
1
การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ออกซิเจน ความทนทานของกล้ามเนื้อและพลังกล้ามเนื้อของโปรแกรมการฝึกบนลู่วิ่งใต้น้ำและลู่วิ่งบนบกในนักศึกษาชาย ระดับอุดมศึกษาที่มีสุขภาพดี
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2559
รวมทั้งหมด 1เรคคอร์ด 1หน้า : 1  

วิจัย
Research Menu
รางวัล/ผลงานวิจัยเด่น
โครงการวิจัย
ทำเนียบนักวิจัย
เว็บไซต์ส่วนบริการงานวิจัย

 

 
   
   

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทร : 0-5391-6011