ทำเนียบนักวิจัย

อาจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ชมนันติ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
  ระดับปริญญาตรี 2546 Bachelor’s degree of Science from Plant Pathology, Faculty of Agriculture   Chiang Mai University
       
  ระดับปริญญาโท 2549 Master’s degree of Science from Plant Pathology, Faculty of Agriculture   Chiang Mai University
       
  ระดับปริญญาเอก 2555 Doctor of Philosophy, School of Science   Mae Fah Luang University

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 
1.      Field research including plant disease, plot and collecting endophytic and, saprobic fungi
2.      Fungal taxonomy, fungal isolation, identification, fungal cultures
3.      Identification of Dothideomycetes by observes the morphological characteristic.
4.      Molecular biology including technique of DNA extraction from mycelium and fruitbody, PCR techniques, DNA sequencing, DNA bar coding
5.      Phylogenetic analysis of fungal.
6.      Digital imaging of fungi
7.      Immunology techniques, ImmunoSorbent Assay (ELISA), Western blot1.      Field research including plant disease, plot and collecting endophytic and, saprobic fungi
2.      Fungal taxonomy, fungal isolation, identification, fungal cultures
3.      Identification of Dothideomycetes by observes the morphological characteristic.
4.      Molecular biology including technique of DNA extraction from mycelium and fruitbody, PCR techniques, DNA sequencing, DNA bar coding
5.      Phylogenetic analysis of fungal.
6.      Digital imaging of fungi
7.      Immunology techniques, ImmunoSorbent Assay (ELISA), Western blot1.      Field research including plant disease, plot and collecting endophytic and, saprobic fungi
2.      Fungal taxonomy, fungal isolation, identification, fungal cultures
3.      Identification of Dothideomycetes by observes the morphological characteristic.
4.      Molecular biology including technique of DNA extraction from mycelium and fruitbody, PCR techniques, DNA sequencing, DNA bar coding
5.      Phylogenetic analysis of fungal.
6.      Digital imaging of fungi
7.      Immunology techniques, ImmunoSorbent Assay (ELISA), Western blot1.      Field research including plant disease, plot and collecting endophytic and, saprobic fungi
2.      Fungal taxonomy, fungal isolation, identification, fungal cultures
3.      Identification of Dothideomycetes by observes the morphological characteristic.
4.      Molecular biology including technique of DNA extraction from mycelium and fruitbody, PCR techniques, DNA sequencing, DNA bar coding
5.      Phylogenetic analysis of fungal.
6.      Digital imaging of fungi
7.      Immunology techniques, ImmunoSorbent Assay (ELISA), Western blot
1.      Field research including plant disease, plot and collecting endophytic and, saprobic fungi
2.      Fungal taxonomy, fungal isolation, identification, fungal cultures
3.      Identification of Dothideomycetes by observes the morphological characteristic.
4.      Molecular biology including technique of DNA extraction from mycelium and fruitbody, PCR techniques, DNA sequencing, DNA bar coding
5.      Phylogenetic analysis of fungal.
6.      Digital imaging of fungi
7.      Immunology techniques, ImmunoSorbent Assay (ELISA), Western blot1.      Field research including plant disease, plot and collecting endophytic and, saprobic fungi
2.      Fungal taxonomy, fungal isolation, identification, fungal cultures
3.      Identification of Dothideomycetes by observes the morphological characteristic.
4.      Molecular biology including technique of DNA extraction from mycelium and fruitbody, PCR techniques, DNA sequencing, DNA bar coding
5.      Phylogenetic analysis of fungal.
6.      Digital imaging of fungi
7.      Immunology techniques, ImmunoSorbent Assay (ELISA), Western blot

ลำดับที่
โครงการวิจัย
สำนักวิชา
ปี
1
วงศ์วานวิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพและฤทธิ์ทางชีวภาพของราในสกุล Dothideomycetes
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2559
รวมทั้งหมด 1เรคคอร์ด 1หน้า : 1  

วิจัย
Research Menu
รางวัล/ผลงานวิจัยเด่น
โครงการวิจัย
ทำเนียบนักวิจัย
เว็บไซต์ส่วนบริการงานวิจัย

 

 
   
   

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทร : 0-5391-6011