ทำเนียบนักวิจัย

อาจารย์รุ่งวิมล รุ่งโรจน์สุวรรณ

ประวัติด้านการศึกษา
  ระดับปริญญาตรี 2544 ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       
  ระดับปริญญาโท 2548 อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       
  ระดับปริญญาเอก   

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 

ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบเชิงประวัติ,  ภาษาศาสตร์ภาคสนาม


ลำดับที่
โครงการวิจัย
สำนักวิชา
ปี
1
ความหลากหลายทางภาษาและชาติพันธุ์ในอำเภอเชียงแสน
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2558
รวมทั้งหมด 1เรคคอร์ด 1หน้า : 1  

วิจัย
Research Menu
รางวัล/ผลงานวิจัยเด่น
โครงการวิจัย
ทำเนียบนักวิจัย
เว็บไซต์ส่วนบริการงานวิจัย

 

 
   
   

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทร : 0-5391-6011