ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “ประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการด้านการศึกษาวิจัยและวิทยาศาสตร์ ของบริติชเคานซิล”              ด้วย บริติช เคานซิล ร่วมกับส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มฟล. และสำนักงานบัณฑิตศึกษา ได้มีกำหนดจัดกิจกรรม “ประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการด้านการศึกษาวิจัยและวิทยาศาสตร์ ของบริติช เคานซิล” ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องพู่ระหง ชั้น 5 อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม แก่คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยในประเทศไทย        และช่วยส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัย ที่จำเป็นต่อการสร้างความร่วมมือ และโอกาสทางการค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป โดยมีรายละเอียดและกำหนดการดังแนบมาพร้อมนี้

            ส่วนบริหารงานวิจัยฯ จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์มายังผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนฯ ดังกล่าว โดยส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมฯ มายังส่วนบริหารงานวิจัยฯ  ทาง Email : research@mfu.ac.th หรือลงทะเบียนผ่าน QR –Code ตามที่แนบภายในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ด้วย

 

 

โครงการประชาสัมพันธ์
กำหนดการ

 

ประกาศข่าวนี้เมื่อ : วันพุธที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ.2563