ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา เรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างนโยบายที่เหมาะสมกับการดำเนินงานในพื้นที่”   ด้วย ศูนย์การศึกษา วิจัยและปฏิบัติการเพื่อลดปัญหาการเกิดไฟป่าและหมอกควันในประเทศไทยและในภูมิภาค ร่วมกับส่วนบริการงานวิจัย มีกำหนดจัดการเสวนา เรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างนโยบายที่เหมาะสมกับการดำเนินงานในพื้นที่” ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องเชียงแสน อาคารสำนักงานอธิการบดี (AD)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาและผลักดันให้เกิดนโยบายที่เหมาะสมกับพื้นที่ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาคมวิจัยของมหาวิทยาลัยในวงกว้าง โดยไม่เฉพาะแต่ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหมอกควันเท่านั้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ประกอบด้วย

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์

อดีตประธานกรรมการบริหาร สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ อยู่เมือง

    ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย (Gisthai) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ GISTDA

                   ส่วนบริการงานวิจัย จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์มายังคณาจารย์ นักวิจัยและผู้สนใจทุกท่าน   เข้าร่วมการเสวนาฯ ดังกล่าว โดยส่งแบบตอบรับมาที่ ส่วนบริการงานวิจัย ทาง Email : research@mfu.ac.th หรือ ทางโทรสาร 6359 หรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/USK86mPVrS1m6hr16  ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

 

นันทึกข้อความประชาสัมพันธ์+แบบตอบรับ

 

ประกาศข่าวนี้เมื่อ : วันพุธที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562