ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง            ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร M - Squareมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  โดยให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมส่งใบสมัครเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและจำนวน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด นั้น
 
           บัดนี้ วช. และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้พิจารณาผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 70 คน ดังมีรายชื่อแนบตามลิ้งค์ด้านล่างนี้  ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมอบรมฯ ให้ทำการกรอกแบบยืนยันการเข้าร่วมและแจ้งรายชื่อเพื่อจัดทำใบประกาศนียบัตร ที่ลิงค์ https://goo.gl/forms/MgihYEUmCEErk7Fk1   ภายใน วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 นี้ 
 
          ** ทั้งนี้ หากผู้มีรายชื่อผ่านการพิจารณา ไม่ดำเนินการยืนยันเข้าร่วมในวันที่กำหนด  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์เรียกผู้สมัครท่านอีกเข้าร่วมอบรมฯ แทน**
 
 
** หากไม่ดำเนินการยืนยันเข้าร่วม มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์เรียกผู้สมัครท่านอีกเข้าร่วมอบรมฯ แทน**ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร M - Squareมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  โดยให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมส่งใบสมัครเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและจำนวน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด นั้น
 
         บัดนี้ วช. และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้พิจารณาผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 70 คน ดังมีรายชื่อแนบตามลิ้งค์ด้านล่างนี้  ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมอบรมฯ ให้ทำการกรอกแบบยืนยันการเข้าร่วมอีกครั้ง ที่ลิงค์ https://goo.gl/forms/MgihYEUmCEErk7Fk1   ภายใน วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 นี้ 
** หากไม่ดำเนินการยืนยันเข้าร่วม มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์เรียกผู้สมัครท่านอีกเข้าร่วมอบรมฯ แทน**

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกโครงการอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)

 

ประกาศข่าวนี้เมื่อ : วันศุกร์ที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2562