ประชาสัมพันธ์ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร M - Squareมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานวิจัย ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการของการทำวิจัย สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัย เพื่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการเครือข่ายนักวิจัยจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย ให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจ และมีคุณสมบัติตามที่ วช. กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนแต่อย่างใด ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://research.mfu.ac.th/ หรือที่ลิงค์ https://goo.gl/forms/LJnfmOkjDHjj7Jqu1 และขอให้ส่งใบสมัครฯ มายัง ส่วนบริการงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฯ โดยจะประกาศผลการพิจารณาในวันที่   10 มกราคม 2562 ทาง Website ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ https://nrct.go.th/training และส่วนบริการงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงhttp://research.mfu.ac.th/สำหรับข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรของภาครัฐ สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัด ตามระเบียบของทางราชการ

 

โครงการฝึกอบรม ลูกไก่
หนังสือเชิญ
ใบสมัครฝึกอบรม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ "ลูกไก่"
หนังสือเชิญหน่วยงานภายนอก (ฉบับทางการ)

 

ประกาศข่าวนี้เมื่อ : วันอังคารที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561