Beall’s List “รายชื่อวารสารและสำนักพิมพ์สุ่มเสี่ยงที่ไม่ควรส่งผลงานไปตีพิมพ์เผยแพร่”          รายชื่อวารสารที่คณาจารย์ นักวิจัย ไม่ควรส่งบทความวิจัยไปตีพิมพ์หรือเข้าร่วมประชุมวิชาการ เนื่องจากผลงานวิจัยที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือสำนักพิมพ์ที่ปรากฏใน Beall’s List อาจจะไม่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ ทำให้เอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึง การขอตำแหน่งทางวิชาการ, การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่และตีพิมพ์ผลงานวิจัย,  การขอรับค่าตอบแทนการเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ เป็นต้น   

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อวารสารที่อยู่ใน Beall’s List ได้ที่ เว็บไชต์ https://beallslist.weebly.com

และสามารถศึกษาดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Beall’s List ที่ https://www.nature.com/articles/d41586-018-02921-2

 

 

ประกาศข่าวนี้เมื่อ : วันพุธที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561