การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560 ตามรายละเอียดหนังสือแนบท้าย

    ส่วนบริการงานวิจัย จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์มายังสำนักวิชาและหน่วยงานต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ที่มีความสนใจเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ ขอให้คณาจารย์จัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ วช. กำหนด (ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้) ส่งให้ส่วนบริการงานวิจัย ภายในวันอังคารที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เพื่อส่วนบริการงานวิจัยจักได้รวบรวมผลงานและดำเนินในขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

หนังสือประชาสัมพันธ์+แบบฟอร์มรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
แบบฟอร์มรางวัลผลงานวิจัย+รางวัลวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น

 

ประกาศข่าวนี้เมื่อ : วันอังคารที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558