ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๕๙           ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เชิญมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์” และเป็นเวทีให้นักประดิษฐ์ได้แสดงผลงาน โดยจัดการแสดงผลงานออกเป็น ๔ กลุ่มหลัก คือ ๑. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคมและคุณภาพชีวิต ๒. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม ๓. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ๔. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อการใช้งานในอนาคต ดังมีรายละเอียดตามหนังสือแนบมาพร้อมนี้

            ส่วนบริการงานวิจัย จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญสำนักวิชาและหน่วยงานต่างๆ ที่มีผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์คิดค้น เสนอรายชื่อเพื่อพิจารณาเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานดังกล่าว 

 

หนังสือเชิญ+โครงการ

 

ประกาศข่าวนี้เมื่อ : วันอังคารที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558