ส่วนบริการงานวิจัย ร่วมกับ วช. จัดโครงการฝึกอบรม ‘วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย’ รุ่นที่ 18

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยส่วนบริการงานวิจัย ร่วมสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)จัดโครงการฝึกอบรม ‘วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย’ (Training for the trainers) (แม่ไก่) รุ่นที่ 18 ระหว่างวันที่ 25 -29 มิถุนายน 2561 ที่โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิด ท่ามกลางผู้สนใจร่วมกิจกรรมจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัยจากทั่วประเทศ และโดยเฉพาะคณาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภายในงานมีทั้งการรับฟังบรรยายในหัวข้อต่างๆ และการฝึกปฏิบัติการ อาทิ ‘การพัฒนาโจทย์คำถามวิจัยและการกำหนดวัตถุประสงค์ที่มุ่งสู่การใช้ประโยชน์’ โดย ศ.(พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังสี, แบบแผนการวิจัย การกำหนดแบบแผนการวิจัยที่เหมาะสมกับคำถามการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย การสุ่มตัวอย่าง โดย รศ.ดร.เสาวคนธ์ สุดสวาท เป็นต้น