กิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุน JSPS

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยส่วนบริการวิจัย ร่วมกับองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่นเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ Japan Society for the Promotion of Science(JSPS)ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยและทุนการศึกษา “JSPS Guidance Seminar เพื่อประชาสัมพันธ์แนะแนวการขอรับทุนวิจัยและทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น และส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ให้เกิดความร่วมมือการวิจัย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยของประเทศญี่ปุ่น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของJSPSที่นำโดย Prof. Kuniaki Yamashita,Director JSPS ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น.ณ ห้องชงโค ชั้น3 อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งกิจกรรมฯ ดังกล่าว คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เข้าร่วมและมีความสนใจในการที่จะดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการวิจัย ร่วมกับนักวิจัย/แหล่งทุนจากประเทศญี่ปุ่น โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ JSPS หวังว่าจะเกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันต่อไป ผู้สนใจสามารถ Downloads เอกสารประกอบได้ที่ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11zKQGJ0ku4B-xC07dzqa_ZZ-rQ5MzYu1