อาจารย์ธีรศักดิ์ บุญวัง

  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 
 ประวัติด้านการศึกษา
 
 
ระดับปริญญาตรี
2543
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 
ระดับปริญญาโท
2550
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
ระดับปริญญาเอก
  
 
 สาขาที่เชี่ยวชาญ
 

วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

 
ลำดับที่
โครงการวิจัย
สำนักวิชา
ปี
1
การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ออกซิเจน ความทนทานของกล้ามเนื้อและพลังกล้ามเนื้อของโปรแกรมการฝึกบนลู่วิ่งใต้น้ำและลู่วิ่งบนบกในนักศึกษาชาย ระดับอุดมศึกษาที่มีสุขภาพดี
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2559
รวมทั้งหมด 1 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1