อาจารย์สุวิจักขณ์ จันดาพันธ์

  สำนักวิชานิติศาสตร์
 
 ประวัติด้านการศึกษา
 
 
ระดับปริญญาตรี
2550
นิติศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
 
ระดับปริญญาโท
2554
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชากฎหมายเอกชนและธุรกิจ)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
ระดับปริญญาเอก
  
 
 สาขาที่เชี่ยวชาญ
 

กฎหมายเอกชนและธุรกิจ

Private Law and Business Law

 
ลำดับที่
โครงการวิจัย
สำนักวิชา
ปี
1
แนวทางการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ : ศึกษากรณีภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย
สำนักวิชานิติศาสตร์
2559
รวมทั้งหมด 1 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1